ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ដូចខាងក្រោម៖
Essence Hotel & Apartments and Luxury City Hotel looking for suitably qualified candidates to fill up the available vacant position of

*** Housekeeping Department


- Housekeeping Supervisor ប្រធានផ្នែករៀបបន្ទប់
- Housekeeping Room Attendant អ្នករៀបចំបន្ទប់ 
- Housekeeping Public Area អ្នកសំអាតទូទៅ
- Housekeeping Pool Attendant​​ អ្នកសំអាតអាងទឹក
- Electrician​ ជាងជួសជុល

***Front Office Department


- IT Officer 
- Receptionist អ្នកទទួលភ្ញៀវ
- Reservation អ្នកកក់បន្ទប់
- Guest Relation Officer ផ្នែកទំនាក់ទំនងទូទៅ
- Bellboy អ្នកជញ្ជូនវ៉ាលីភ្ញៀវទៅបន្ទប់

***Food & Beverage Department


- Restaurant Supervisor ប្រធានផ្នែកភោជនីយដ្ឋាន
- Barista​​ អ្នកឆុងកាហ្វេ
- Cashier អ្នកគិតលុយ
- Bartender អ្នកក្រឡុកស្រា
- Waiter & Waitress អ្នករត់តុ
- Cook Helper កូនកាំបិត
 

*** មានប្រាក់ខែ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែម, មានកន្លែងស្នាក់នៅ និងអាហារពីរពេល, ថ្ងៃឈប់សំរាកប្រចាំខែ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ ។
*** Salary + Service charge + Bonus + Meal + Accommodation, Day off and PH.
Contact us: 093 438 887 | 010 949 552 | 023 9999 38 | Email: info@staywithessence.com

ADDRESS

#222, Street 200, Sangkat Boeung Raing,

Khan Daun Pehn, Phnom Penh, Cambodia

bookings@staywithessence.com

Tel:+855 (0) 23 99 99 38/ 99 99 39

Mobile: +855 (0) 71 5159999

  • Black TripAdvisor Icon
  • Facebook Basic Black
  • Black Instagram Icon